Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Spyridoula Bella: Responding to thanks: Divergence between native speakers and FL learners of Greek and the consequences for establishing rapport

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο εξετάζει την παραγωγή της γλωσσικής πράξης της απάντησης σε ευχαριστία από φυσικούς ομιλητές της ελληνικής και μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Τα δεδομένα προέρχονται από 100 φυσικούς ομιλητές και 100 μαθητές προχωρημένου επιπέδου και συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου παραγωγής (discourse completion test), συνδυασμένου με λεκτικές αναφορές (verbal reports) των συμμετεχόντων. Από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η παραγωγή των μαθητών διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη των φυσικών ομιλητών, τόσο ως προς τα πραγματογλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούν για να αποκριθούν σε μια ευχαριστία, όσο και ως προς την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά με κοινωνιοπραγματολογικά κατάλληλο τρόπο. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η έλλειψη επαρκούς κοινωνιοπραγματολογικής γνώσης, η τάση για υπεργενίκευση συγκεκριμένων στρατηγικών και οι ανεπάρκειες που παρουσιάζουν τα διδακτικά εγχειρίδια.

ΣυνημμένοΜέγεθος
4.Bella_.pdf164.97 KB