Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Οδηγίες για συγγραφείς-ι στοσελίδα

Οδηγίες για τους συγγραφείς

 

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στη Γλωσσολογία υποβάλλονται σε κρίση.

 

Οι μελέτες πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχείο Word για PC ή Macintosh). Η έκταση των άρθρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 λέξεις ή τις 25 σελίδες σε γραμματοσειρά Times New Roman 12 με διάστιχο 1,5 και περιθώρια 3 εκ. παντού.

 

Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τίτλος του άρθρου και ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή τα ονόματα των συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα με το οποίο συνδέονται. Ακολουθεί περίληψη (έως 250 λέξεις) σε διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα του άρθρου και έως 5 λέξεις-κλειδιά στη γλώσσα του άρθρου. Τυχόν υποκεφάλαια αριθμούνται διαδοχικά (π.χ. 2.1., 2.2. κ.λπ.).

 

Για σημεία έμφασης στο κείμενο πρέπει να χρησιμοποιούνται πλάγια στοιχεία.

 

Τα παραδείγματα αριθμούνται διαδοχικά με τον αριθμό σε παρένθεση.

 

Για τις παραπομπές μέσα στο κείμενο ακολουθείται το εξής υπόδειγμα:

 

·       Ο Κοντοσόπουλος (1994: 2) εξετάζει [με κενό μετά τη διπλή στιγμή]

 

·       (βλ. Σελλά-Μάζη 1997, Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος 1997) [μέσα σε παρενθέσεις, οι διαφορετικοί συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα και τοποθετούνται με χρονολογική σειρά]

 

Για τις βιβλιογραφικές καταχωρίσεις ακολουθείται το εξής υπόδειγμα:

 

α) Αυτοτελές έργο:

Lyons, J. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press
Calvet, L.-J. 2002. Le marché aux langues: Les effets linguistiques de la mondialisation. Paris: Plon.

β) Άρθρο σε περιοδικό:

Siepman, D. 2000/2001. Second-level discourse markers across languages. Languages in Contrast 3 (2), 253-287.

γ) Άρθρο σε συλλογικό τόμο:

Καραφώτη, Π. 2003. Θέση και λειτουργία των κειμενικών δεικτών σε αφηγηματικά και μη αφηγηματικά κείμενα. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 23, 31-42.

Trudgill, P. 2000. Greece and European Turkey: From religious to linguistic identity. In S. Barbour & C. Carmichael (eds.), Language and Nationalism in Europe. Oxford: Oxford University Press, 240-263.

Holmes J. W. & Hudson, R. 2005. Constructions in Word Grammar. In J.-O. Östman & M. Fried (eds.), Construction Grammars: Cognitive Grounding and Theoretical Extensions. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1-13..

δ) Άρθρο διαθέσιμο στο διαδίκτυο:

Traugott, E. 1997. The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization. Paper presented at ICHL XII, Manchester 1995. Available at: www.stanford.edu/~traugott/ect_papersonline.html.

[Σε ελληνικά άρθρα: Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: …]