Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική

Maria Tzevelekou, Maria Giagkou, Vicky Kantzou, Spyridoula Stamouli, Spyridoula Varlokosta, Ioannis Mitzias & Despina Papadopoulou: Second language assessment in the Greek educational system: The case of Reception Classes

Στόχος του άρθρου είναι η επισκόπηση του επιπέδου επάρκειας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γ2) των παιδιών μεταναστών και επαναπατρισθέντων που έχουν εγγραφεί σε τάξεις υποδοχής. Η γλωσσική επίδοση 765 παιδιών στη Γ2 μετρήθηκε με αξιολογήσεις που βασίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Council of Europe 2001). Τα αποτελέσματα (συνολική επίδοση και ομοιότητες ή διαφορές σε διάφορες γλωσσικές δεξιότητες) συσχετίζονται με παράγοντες όπως η χώρα προέλευσης, η ηλικία, το φύλο και η διάρκεια παραμονής στη χώρα. Τα δημογραφικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι, αν και οι τάξεις υποδοχής απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους, περιλαμβάνουν ουσιαστικά δύο κατηγορίες παιδιών: πραγματικούς νεοεισερχόμενους και μια μεγαλύτερη ομάδα παιδιών με μακρά παραμονή στην Ελλάδα. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι τα παιδιά σε τάξεις υποδοχής επιδεικνύουν μέτρια καμπύλη ανάπτυξης στη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τα περισσότερα παιδιά να φθάνουν το επίπεδο B1 στο τέλος του Δημοτικού και στη διάρκεια του Γυμνασίου, ενώ μικρό ποσοστό φτάνουν στο επίπεδο Β2. Επιπλέον, η κατανόηση προφορικού λόγου αποδείχθηκε η πιο ανεπτυγμένη δεξιότητα, ενώ η γραφή η πιο δύσκολη για όλες τις ομάδες. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν ότι οι μαθητές φαίνεται να έχουν αναπτύξει τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά δεν έχουν αναπτύξει αρκετά προχωρημένες ακαδημαϊκές δεξιότητες. Επομένως, είναι απαραίτητη μια πιο εξειδικευμένη παιδαγωγική προσέγγιση για να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή τους στο κανονικό σχολείο.

KEYWORDS: reception classes, second language assessment

ΣυνημμένοΜέγεθος
5.Tzevelekou et al.pdf1.13 MB